Our Team

OUR PATRON IN CHIEF

Our Team
HON. GOVERNOR OF MAHARASHTRA

FOUNDER TRUSTEES

Mr. Devkisanji Bastiram Sarda
Mr. Hemant Prabhakar Takle
Late Mr. Shivnarayan Motilal Rathi
Late Dr. Vasant Prabhakar Gupte
Late Mr. Dhan Bahadurji Patel

PRESENT TRUSTEES

Mr. Devkisanji Bastiram Sarda
Mr. Hemant Prabhakar Takle
Mr. Ashok Bankatlal Bang
Mr. Rameshwar Badrinarayan Kalantri

PRESIDENTS AND HON. GEN. SECRETARIES

PRESIDENTS HONORARY GENERAL SECRETARIES TENURE
Mr. Devkisanji Sarda Mr. Hemant Takle 1984 To 1990
Mr. Hemant Takle Mr. Soli Luth 1990 To 1991
Mr. Hemant Takle Mr. Ashok Bang 1991 To 1993
Mr. Hemat Takle Mr. Soli Luth 1993 To 1995
Mr. Ashok Bang Mr. Rameshwar Kalantri 1995 To 2004
Mr. Rameshwar Kalantri Dr. Shashikant Gaikwad 2004 To 2007
Mr. Rameshwar Kalantri Mr. Gopi Mayur 2007 To 2019

MANAGING COMMITTEE MEMBERS : (2014 – 2019)

Mr. Rameshwar Kalantri, President
Mr. Gopi Mayur, Honorary General Secretary
Mr. Ashok Bang, Immediate Past President
Mr. Vinod Jajoo, Honorary Treasurer
Mr. Jayprakash Jategaokar, Joint Treasurer
Mr. Nishikant Ahire, Joint Treasurer
Mr. Suryabhan Salunkhe, Vice President
Adv. Bhagchand Chudiwal, (Shrirampur, A’Nagar) Vice President
Mr. Pandurang Shinde, (Satara) Vice President
Dr. Vijaykumar Rathi, (Latur) Vice President
Mr. Vinod Kapoor, Vice President
Mr. Vishnu Hari Patil, Vice President
Mr. Bhalchandra Patil, (Jalgaon) Vice President
Mr. Mukteshwar Munashettiwar, Joint Secretary
Mrs. Mangala Kalantri, Joint Secretary
Dr. Nitin Shimpi, Joint Secretary
Mrs. Sanjeevani Vandekar, Joint Secretary
Mr. Ghanashyam Padekar, Joint Secretary
Mr. Bhavesh Bhatia, (Mahabaleshwar, Satara) Joint secretary

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS : (2014 – 2019)

Mr. Rameshwar Kalantri, President
Mr. Gopi Mayur, Honorary General Secretary
Mr. Ashok Bang, Immediate Past President
Mr. Vinod Jajoo, Honorary Treasurer
Mr. Jayprakash Jategaokar, Joint Treasurer
Mr. Nishikant Ahire, Joint Treasurer
Mr. Suryabhan Salunkhe, Vice President
Adv. Bhagchand Chudiwal, (Shrirampur, A’Nagar)Vice President
Mr. Pandurang Shinde, (Satara) Vice President
Dr. Vijaykumar Rathi, (Latur) Vice President
Mr. Vinod Kapoor, Vice President
Mr. Vishnu Hari Patil, Vice President
Mr. Bhalchandra Patil, (Jalgaon) Vice President
Mr. Mukteshwar Munashettiwar, Joint Secretary
Mrs. Mangala Kalantri, Joint Secretary
Dr. Nitin Shimpi, Joint Secretary
Mrs. Sanjeevani Vandekar, Joint Secretary
Mr. Ghanashyam Padekar, Joint Secretary
Mr. Bhavesh Bhatia, (Mahabaleshwar, Satara) Joint secretary
Mr. Rajaram Gendaji Gaikwad, Member
Mrs. Shakuntala Ramesh Jadhav, Member
Dr. Sindhu Pralhad Kakde, Member
Mr. Ajay Prabhulal Kasodekar, Member
Mrs. Vijaya Prabhakar Patil, Member
Miss. Shahin Naruddin Shaikh, Member
Mr. Ashok Srikisan Zawar, Member